[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ id=” color=’main_color’ custom_bg=” src=’https://www.licello.nl/wp-content/uploads/2015/05/header-driehoekjes200.jpg’ attachment=’534′ attachment_size=’full’ attach=’parallax’ position=’top left’ repeat=’repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”][/av_section]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]

[av_heading heading=’Terms and conditions Licello colored bicycle frames’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#f05a1a’ av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • fiets: alle type fietsen, zowel losse fietsframes als complete fietsen
 • de in te kopen fiets: een fiets die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte fiets dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
 • de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte fiets dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
 • de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte fiets dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
 • de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel of onderhoudswerkzaamheden en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als werkzaamheden;
 • de reparateur: degene die met betrekking tot een fiets en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
 • de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
 • de garantie: de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op nieuwe fietsen, onder- delen en toebehoren wordt verstrekt;
 • schriftelijk: op papier of per e-mail.

KOOP EN VERKOOP

Artikel 1 – De aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of digitaal uitgebracht en is -indien een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De digitale aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd.

Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende vijf werkdagen van kracht, mits de fiets onverkocht is gebleven.

Artikel 2 – De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk of digitaal te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of digitaal vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst

In de schriftelijk of digitaal vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

 • de omschrijving van de fiets en de eventueel in te kopen fiets, beide met eventuele toebehoren;
 • de prijs van de fiets op het moment van de koop en verkoop;
 • de vermoedelijke of de uitdrukkelijk vaste leveringsdatum;
 • de eventuele verzendkosten;
 • een verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde);
 • de wijze van betaling.

Artikel 4 – Prijswijzigingen/stijgingen

 1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte fietsen te allen tijde doorberekend.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1, mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van fietsen worden doorberekend.

De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 5 – De overschrijding van de leveringstermijn

 1. De leveringstermijn 3 weken, echter bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn kan de koper de verkoper niet in gebreke stellen wanneer de vertraging wordt veroorzaakt door leveranciers anders dan de verkoper. Indien de verkoper binnen of buiten de gestelde termijn van drie weken de verkochte zaak aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
 2. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd per direct de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 – Annulering

De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst, maar niet nadat de levering heeft plaatsgevonden. De koper is gehouden om binnen tien dagen na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15 % van de koopprijs van de geannuleerde fiets, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst een lager percentage overeenkomen. Indien de koper na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen. De bevoegdheid tot annulering vervalt indien de koper een fiets (in het kader van de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte fiets) dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor bij wege van inkoop aan de verkoper verkoopt, indien de in te kopen fiets door de koper aan de verkoper is geleverd.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde fiets blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de fiets niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde fiets voor zijn rekening te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de fiets gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 8 – Het risico van de fiets

De fiets is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 9 – Prijsopgave en termijn

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opdracht wordt bij voorkeur schriftelijk of digitaal vast- gelegd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien het reparatiebedrag van een fiets het bedrag van € 20,- overstijgt en tevens met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

Artikel 10 – De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 11 – Retentierecht

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de fiets, indien en voor zolang als:

 • de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de fiets niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde fiets niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met  de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.

GARANTIE

Artikel 12 – Garantie

Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 13 en 14 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.

Artikel 13 – Garantie op fietsen en onderdelen

 1. Op nieuwe fietsframes geldt een garantie van 3 jaar. Op de lak van een nieuw fietsframe geldt een garantie van 2 jaar. De specificaties en uitzonderingen van de garantie staan beschreven in de garantiebepaling.
 2. Op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt en de wettelijke rechten zoals genoemd in artikel 12.
 3. Op gebruikte fietsen verleent de verkoper minimaal zes maanden garantie. De verkoper verleent bij de verkoop van een gebruikte fiets garantie indien het aankoopbedrag van de gebruikte fiets € 250,- of meer bedraagt. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt. Niet onder de garantie vallen defecten welke zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij koper aantoont dat voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.).

Artikel 14 – reparatie- en onderhoudsgarantie

 1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van alle fietsen en daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te bepalen vanaf het tijdstip dat de fiets weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder garantie valt ten eerste slijtage (bv. aan banden, tandwielen), ten tweede defecten vanwege verkeerd onderhoud, zoals onderhoud dat niet conform fabrikant voorschriften was. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
 2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
 3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
 4. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
 5. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
 6. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 15 – Betaling

 1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan verkoper/reparateur worden beschouwd als brengschulden.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet 50% aanbetaling middels bankoverschrijving geschieden voorafgaand aan het afleveren van zaken en 50% betaling na de verkoop en/of het verrichten van diensten, met een betalingstermijn van 2 weken.
 3. De koper dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de verkoper na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de koper de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de verkoper gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de koper worden afgeweken.
 4. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatieopdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

Artikel 16 – Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 17 – Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst worden door verkoper/reparateur verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/reparateur: de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever optimale service verlenen, voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel opdrachtgever bij verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 18 – Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand

 1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de verkoper op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de koper de volgende informatie verstrekken:
  1. de identiteit en het geografisch adres van de verkoper;
  2. de belangrijkste kenmerken van de producten;
  3. de prijs, inclusief BTW, van de producten;
  4. de eventuele kosten van aflevering;
  5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;
  6. het al dan niet van toepassing zijn van de wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen op de Overeenkomst op afstand;
  7. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.
 1. In aanvulling op de artikelen 1 en 2 kan de koper de Overeenkomst op afstand ontbinden, zolang de ontvangst van een digitale aanvaarding niet is bevestigd door de verkoper.
 2. De verkoper heeft een levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de koper zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de koper het recht de Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de verkoper niet kan worden toegerekend, bijvoorbeeld wanneer de oorzaak bij een leverancier ligt. De koper en de verkoper kunnen een andere termijn overeenkomen.
 3. De koper heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op afstand van toepassing is, gedurende 14 werkdagen het recht de Overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
 4. Wanneer de producten niet beschikbaar zijn, moet de verkoper de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.
 5. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de verkoper aan de koper de volgende gegevens:
  1. de gegevens die zijn vermeld onder 6.1 t/m 6.6 in lid 1 van dit artikel;
  2. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de bedenktijd van 14 werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:
  3. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de koper ter beschikking kunnen staan;
  4. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending en afleverkosten voor rekening van de koper komen;
  5. het bezoekadres van de vestiging van de verkoper;
  6. de gegevens omtrent de eventuele garantie en after sales service.
 6. Retour zenden is voor rekening en risico van de koper. De verkoper mag bij de ontbinding van de Overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.

[/av_textblock]

[/av_one_full]

× Stuur me een WhatsApp-bericht!